Skip to main content

Full text of "Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram Eng"

See other formats


shrl shAkinlsadAshivastavana 
manqalAshTottarasahasranAma stotram 


shrl Anandabhairavl uvAcha 

kailAsashikharArUDha panchavaktra trilochana | 
abhedyabhedakaprANavallabha shrlsadAshiva || 1 || 

bhavaprANaprarakshAya kAlakUTAyaharAya cha | 
pratyangirApAdukAya dAntam shabdamayam priyam || 2 || 

icChAmi rakshaNArthAya bhaktAnAm yoginAm sadAm | 
avashyam kathayAmyatra sarvamangalalakshaNam || 3 || 

ashTottarasahasrAkhyam sadAshivasamanvitam | 
mahAprabhAvajananam damanam dushTachetasAm || 4 || 

sarvarakshAkaram loke kaNThapadmaprasiddhaye | 
akAlamrutyuharaNam sarvavyAdhinivAraNam || 5 || 

yogasiddhikaram sAkshAd amrutAnandakArakam | 
vishajvAIAdiharaNam mantrasiddhikaram param || 6 || 

nAmnAm smaraNamAtreNa yoginAm vallabho bhavet | 
sadAshivayutAm devlm sampUjya samsmared yadi || 7 || 

mAsAnte siddhimApnoti khecharlmelanam bhavet | 
AkAshagAminlsiddhih paThitvA labhyate dhruvam || 8 || 

dhanam ratnam kriyAsiddhim vibhlltisiddhimAm labhet | 
paThanAd dhAraNAdyogl mahAdevah sadAshivah || 9 || 

vishNushchakradharah sAkshAdbrahmA nityam tapodhanah 
yoginah sarvadevAshcha munayashchApi yoginah || 10 || 

siddhAh sarve sancharanti dhrutvA cha paThanAd yatah | 
ye ye paThanti nityam tu te siddhA vishNusambhavAh || 1 1 | 

kimanyat kathanenApi bhuktim muktim kshaNAIIabhet || 12 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


1 


asya shrl bhuvanamangalamahAstotrAshTottarasahasranAmnah 
shrlsadAshiva rushih gAyatrl Chandah 
shrlsadAshivashAkinldevatA 

purushArthAshTasiddhisamayayogasamruddhaye viniyogah | 

oum shAkinl pltavastrA sadAshiva umApatih | 
shAkambharl mahAdevI bhavAnl bhuvanapriyah || 13 || 

yoginl yogadharmAtmA yogAtmA shrlsadAshivah | 
yugAdyA yugadharmA cha yogavidyA suyogirAT || 14 || 

yoginl yogajetAkhyah suyogA yogashankarah | 
yogapriyA yogavidvAn yogadA yogashaDbhuvih || 15 || 

triyogA jagadlshAtmA jApikA japasiddhidah | 
yatnl yatnapriyAnando vidhigyA vedasAravit || 16 || 

supratishThA shubhakaro madirA madanapriyah | 
madhuvidyA mAdhavIshah kshitih kshobhavinAshanah || 17 || 

vltigyA manmathaghnashcha chamarl chArulochanah | 
ekAntarA kalpataruh kshamAbuddho ramAsavah || 18 || 

vasundharA vAmadevah shrlvidyA mandarasthitah | 
akalankA nirAtanka utankA shankarAshraya || 19 || 

nirAkArA nirvikalpo rasadA rasikAshraya | 

rAmA rAmanAthashcha lakshml nlleshulochana || 20 || 

vidyAdharl dharAnandah kanakA kAnchanAngadhruk | 
shubhA shubhakaronmattah prachaNDA chaNDavikramah || 21 || 

sushllA devajanakah kAkinl kamalAnanah | 

kajjalAbhA krushNadehah shlllinl khaDgacharmadhruk || 22 || 

gatigrAhyah prabhAgourah kshamA kshubdhah shivA shivah | 
javAyatih parA harirharAharo aksharAksharah || 23 || 

sanAtanl sanAtanah shmashAnavAsinlpatih | 
jayAkshayo dharAcharah samAgatih pramApatih || 24 || 

kulAkulo malAnano vallvalA malAmalah | 
prabhAdharah parAparah sarAsarah karAkarah || 25 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


2 


mayAmayah payApayah palApalo dayAdayah | 
bhayAbhayo jayAjayo gayAgayah phalAnvayah || 26 || 

samAgamo dhamAdhamo ramAramo vamAvamah | 
varAngaNA dharAdharah prabhAkaro bhramAbhramah || 27 

satl sukhl sulakshaNA krupAkaro dayAnidhih | 
dharApatih priyApati vlrAgiNI manonmanah || 28 || 

pradhAvinl sadAchalah prachanchalAtichanchalah | 
kaTupriyA mahAkaTuh paTupriyA mahApaTuh || 29 || 

dhanAvall gaNAgaNI kharAkharah phaNih kshaNah | 
priyAnvitA shiromaNistu shAkinl sadAshivah || 30 || 

ruNAruNo ghanAghano hayl hayo layl layah | 
sudantarA sudAgamah khalApahA mahAshayah )| 31 || 

chalatkuchA javAvruto ghanAntarA svarAntakah | 
prachaNDaghargharadhvanih priyA pratApavahnigah || 32 || 

prashAntirundurusthitA maheshvarl maheshvarah | 
mahAshivAvinl ghanl raNeshvarl raNeshvara || 33 || 

pratApinl pratApanah pramANikA pramANavit | 
vishuddhavAsinl munivishuddhavinmadhUttamA || 34 || 

tilottamA mahottamah sadAmayA dayAmayah | 
vikAratAriNI taruh surAsaro amarAguruh || 35 || 

prakAshikA prakAshakah prachaNDikA vibhANDakah | 
trishUlinl gadAdharah pravAlikA mahAbalah || 36 || 

kriyAvatl jarApatih prabhAmbarA digambarah | 
kulAmbarA mrugAmbarA nirantarA jarAntarah || 37 || 

shmashAnanilayA shambhurbhavAnl bhlmalochana | 
krutAntahAriNIkAntah kupitA kAmanAshanah || 38 || 

chaturbhujA padmanetro dashahastA mahAguruh | 
dashAnanA dashagrlvah kshiptAkshl kshepanapriyah || 39 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


3 


vArANasI pIThavAsI kAshl vishvagurupriyah | 
kapAlinl mahAkAlah kAlikA kalipAvanah || 40 || 

randhravartmasthitA vAgml rati rAmaguruprabhuh | 
sulakshml prAntarasthashcha yogikanyA krutAntakah || 41 

surAntakA puNyadAtA tAriNI taruNapriyah | 
mahAbhayatarA tArAstArikA tArakaprabhuh || 42 || 

tArakabrahmajananl mahAdruptah bhavAgrajah | 
lingagamyA lingarllpl chaNDikA vrushavAhanah || 43 || 

rudrANI rudradevashcha kAmajA kAmamanthanah | 
vijAtlyA jAtitAto vidhAtrl dhAtruposhakah || 44 || 

nirAkArA mahAkAshah supravidyA vibhAvasuh | 
vAsukl patitatrAtA triveNI tattvadarshakah || 45 || 

patAkA padmavAsI cha trivArtA klrtivardhanah | 
dharaNI dhAraNAvyApto vimalAnandavardhanah || 46 || 

viprachitA kuNDakArl virajA kAlakampanah | 
sUkshmAdhArA atigyAnl mantrasiddhih pramANagah || 47 

vAchyA vAraNatuNDashcha kamalA krushNasevakah | 
dundubhisthA vAdyabhANDo nllAngl vAraNAshrayah || 48 

vasantAdyA shltarashmih pramAdyA shaktivallabhah | 
khaDganA chakrakuntADhya shishirAlpadhanapriya || 49 || 

durvAchyA mantranilayah khaNDakAII kulAshrayah | 
vAnarl hastihArAdyah praNayA lingapUjakah || 50 || 

mAnushl manurllpashcha nllavarNA vidhuprabhah | 
ardhachandradharA kAlah kamalA dlrghakeshadhruk || 51 

dlrghakeshl vishvakeshl trivargA khaNDanirNayah | 
gruhiNI grahahartA cha grahapIDA grahakshayah || 52 || 

pushpagandhA vAricharah krodhAdevI divAkarah | 
anjanA krllrahartA cha kevalA kAtarapriyah || 53 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


4 


padmAmayl pApahartA vidyAdyA shailamardakah | 
krushNajihvA raktamukho bhuvaneshl parAtparah || 54 


vadarl mUlasamparkah kshetrapAIA balAnalah | 
pitrubhUmisthitAchAryo vishayA bAdarAyaNih || 55 || 

purogamA purogAml vlragA ripunAshakah | 
mahAmAyA mahAnmAyo varadah kAmadAntakah || 56 || 

pashulakshmlh pashupatih panchashaktih kshapAntakah | 
vyApikA vijayAcChanno vijAtlyA varAnanah || 57 

katumlltlh shAkamlltistripurA padmagarbhajah | 
ajAbyA jArakah prakshyA vAtulah kshetrabAndhavA || 58 || 

anantAnantarllpastho lAvaNyasthA prasanchayah | 
yogagyo gyAnachakresho babhramA bhramaNasthitah || 59 

shishupAIA bhlltanAtho bhUtakrutyA kuTumbapah | 
truptAshvattho varArohA vaTukah proTikAvashah || 60 || 

alabdhA bhayahantyA dashanah prAptamAnasA | 
jlvanl paramAnando vidyADhyA dharmakarmajah || 62 || 

apavAdaratAkAnkshl vilvAnAbhadrakambalah | 
shivivArAhanonmatto vishAIAkshl parantapah || 63 || 

gopanlyA sugoptA cha pArvatl parameshvarah | 
shrlmAtangl tripIThasto vikArl dhyAnanirmalah || 64 || 

chAturl chaturAnandah putriNI sutavatsalah | 
vAmanl vishayAnandah kinkarl krodhajlvanah || 65 || 

chandrAnanA priyAnandah kushalA ketaklpriyah | 
prachalA tArakagyAnl trikarmA narmadApatih || 66 || 

kapATasthA kalApastho vidyAgyA vardhamAnagah | 
trikUTA trividhAnando nandanA nandanapriyah || 67 || 

vichikitsA samAptAngo mantragyA manuvardhanah | 
mannikA chAmbikAnAtho vivAshl vamshavardhanah II 68 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


5 


vajrajihvA vajradanto vikriyo kshetrapAlanah | 
vikAraNI pArvatlshah priyAngl panchachAmarah || 69 || 

AmshikA vAmadevAdyA vimADhyA parAparah | 
pAyAngl paramaishvaryA dAtA bhoktrl divAkarah ||70 || 

kAmadAtrl vichitrAksho ripukshA kshapAntakrut | 
ghoramukhl ghargharAkhyo vilajvA jvAlinlpatih || 71 || 

jvAIAmukhl dharmakartA shrlkartrl kAraNAtmakah | 
muNDAII panchachUDAshcha trishAvarNA sthitAgrajah || 72 

virllpAkshl bruhadgarbho rAkinl shrlpitAmahah | 
vaishNavl vishNubhaktashcha DAkinl DiNDimapriyah || 73 || 

ratividyA rAmanAtho rAdhikA vishNulakshaNah | 
chaturbhujA vedahasto lAkinl mlnakuntalah || 74 || 

mllrdhajA lAngalldevah sthavirA jlrNavigrahah | 
lAkinlshA lAkinlshah priyAkhyA chAruvAhanah || 75 || 

jaTilA trijaTAdhArl chaturAngl charAcharah | 
trishrotA pArvatlnAtho bhuvaneshl nareshvarah || 76 || 

pinAkinl pinAkl cha chandrachUDA vichAravit | 
jADyahantrl jaDAtmA cha jihvAyukto jarAmarah || 77 || 

anAhatAkhyA rAjendrah kAkinl sAttvikasthitah | 
marunmllrti padmahasto vishuddhA shuddhavAhanah || 78 | 

vrushall vrushaprushThasto vibhogA bhogavardhanah | 
youvanasthA yuvAsAkshl lokAdyA lokasAkshiNI || 79 || 

bagalA chandrachUDAkhyo bhairavl mattabhairavah | 
krodhAdhipA vajradhArl indrANI vahnivallabhah || 80 || 

nirvikArA sUtradhArl mattapAnA divAshrayah | 
shabdagarbhA shabdamayo vAsavA vAsavAnujah || 81 || 

dikpAIA grahanAthashcha IshAnl naravAhanah | 
yakshiNIshA bhlltinlsho vibhUtirbhUtivardhanah || 82 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


6 


jayAvatl kAlakArl kalkyavidyA vidhAnavit | 
lajjAtltA lakshaNAngo vishapAyl madAshrayah || 83 || 

videshinl videshastho apApA pApavarjitah | 
atikshobhA kalAtlto nirindriyagaNodayA || 84 || 

vAchAlo vachanagranthimandaro vedamandirA | 
panchamah panchamldurgo durgA durgatinAshanah || 85 || 

durgandhA gandharAjashcha sugandhA gandhachAlanah | 
chArvangl charvaNaprlto vishankA maralAravit || 86 || 

atithisthA sthAvarAdyA japasthA japamAlinl | 
vasundharasutA tArkshl tArklkah prANatArklkah || 87 || 

tAlavrukshAvrutonnAsA tAlajAyA jaTAdharah | 
jaTileshl jaTAdhArl saptamlshah prasaptaml || 88 || 

ashTamlveshakrut kAII sarvah sarveshvarlshvarah | 
shatruhantrl nityamantrl taruNI tArakAshrayah || 89 || 

dharmaguptih sAragupto manoyogA vishApahah | 
vajrAvIrah surAsourl chandrikA chandrashekharah || 90 || 

viTapIndrA vaTasthAnl bhadrapAlah kuleshvarah | 
chAtakAdyA chandradehah priyAbhAryA manoyavah || 91 |] 

tlrthapuNyA tlrthayogl jalajA jalashAyakah | 
bhUteshvarapriyAbhllto bhagamAIA bhagAnanah || 92 || 

bhaginl bhagavAn bhogyA bhavatl bhlmalochanah | 
bhruguputrl bhArgaveshah pralayAlayakAraNah || 93 || 

rudrANI rudragaNapo roudrAkshl kshINavAhanah | 
kumbhAntakA nikumbhArih kumbhAntl kumbhinlragah || 94 

kllshmANDI dhanaratnADhyo mahogrAgrAhakah shubhA ] 
shivirasthA shivAnandah shavAsanakrutAsanl || 95 || 

prashamsA samanah prAgyA vibhAvyA bhavyalochanah | 
kuruvidyA kouravamshah kulakanyA mruNAIadhruk || 96 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


7 


dvidalasthA parAnando nandisevyA bruhannalA | 
vyAsasevyA vyAsapUjyo dharaNI dhlralochanah || 97 || 

trividhAraNyA tulAkoTih kArpAsA kArparAngadhruk | 
vashishThArAdhitAvishTo vashagA vashajlvanah || 98 || 

khaDgahastA khaDgadhArl shUlahastA vibhAkarah | 
atulA tulanAhlno vividhA dhyAnanirNayah || 99 || 

aprakAshyA vishodhyashcha chAmuNDA chaNDavAhanah 
girijA gAyanonmatto malAmAII chalAdhamah || 100 || 

pingadehA pingakesho asamarthA shllavAhanah | 
gAruDI garuDAnando vishokA vamshavardhanah || 101 || 

veNIndrA chAtakaprAyo vidyAdyA doshamardakah | 
aTTahAsA aTTahAso madhubhakshA madhuvratah || 102 || 

madhurAnandasampannA mAdhavo madhunAshikA | 
mAkarl makarapremo mAghasthA maghavAhanah || 103 || 

vishAkhA susakhA sUkshmA jyeshTho jyeshThajanapriyA | 
AshADhanilayAshADho mithilA maithillshvarah || 104 || 

shltashaityagato vANI vimalAlakshaNeshvarah | 
akAryakAryajanako bhadrA bhAdrapadlyakah || 105 || 

pravarA varahamsAkhyah pavashobhA purANavit | 
shrAvaNI harinAthashcha shravaNA shravaNAnkurah || 106 

sukartrl sAdhanAdhyaksho vishodhyA shuddhabhAvanah | 
ekasheshA shashidharo dharAntah sthAvarAdharah || 107 | 

dharmaputrl dharmamAtro vijayA jayadAyakah | 
dAsarakshAdi vidashakalApo vidhavApatih || 108 || 

vidhavAdhavalo dhllrtah dhllrtADhyo dhllrtapAlikA | 
shankarah kAmakAgl cha devalA devamAyikA || 109 || 

vinAsho mandarAcChannA madarastho mahAdvayA | 
atiputrl trimuNDI cha muNDamAIA trichaNDikA || 110 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


8 


karkaTlshah koTashcha simhikA simhavAhanah | 
nArasimhl nrusimhashcha narmadA jAhnavIpatih || 111 || 

trividhastrl trisargAstro digambaro digambarl | 

munchAno manchabhedl cha mAlanchA chanchalAgrajah || 1 12 

kaTutungl vikAshAtmA ruddhispashTAksharo antarA | 
virinchah prabhavAnando nandinl mandarAdridhruk || 113 || 

kAlikAbhA kAnchanAbho madirAdyA madodayah | 
draviDasthA dADimastho majjAjltA marudgatih || 1 14 || 

kshAntipragyo vidhipragyA vltigyotsukanishchayA | 
abhAvo malinAkArA kArAgArA vichArahA || 1 15 || 

shabdah kaTAhabhedAtmA shishulokaprapAlikA | 
ativistAravadano vibhavAnandamAnasA || 1 16 || 

AkAshavasanonmAdl mepurA mAmsacharvaNah | 
atikAntA prashAntAtmA nityaguhyA gabhlragah || 117 || 

trigambhlrA tattvasAkshl rAkshasI pUtanAksharah | 
abhogagaNikA hastl gaNeshajananlshvarah || 118 || 

kuNDapAlakakartA cha triruNDA ruNDabhAladhruk | 
atishaktA vishaktAtmA devyAngl nandanAshrayah || 119 || 

bhAvanlyA bhrAntiharah kApilAbhA manoharah | 

AryAdevI nllavarNA sAyako balavIryadA || 120 || 

sukhado mokshadAtA ato jananl vAnChitapradah | 
chAtirllpA virllpastho vAchyA vAchyavivarjitah || 121 || 

mahAlingasamutpannA kAkabherl nadasthitah | 
AtmArAmakalAkAyah siddhidAtA gaNeshvare || 122 || 

kalpadrumah kalpalatA kulavrukshah kuladrumA | 
sumanA shrlgurumayl gurumantrapradAyakah || 123 || 

anantashayanA ananto jaleshl jahnajeshvarah | 

gangA gangAdharah shrldA bhAskaresho mahAbalA || 1 24 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


9 


guptAksharo vidhiratA vidhAnapurusheshvarah | 
siddhakalankA kuNDAII vAgdevah panchadevatA || 125 || 

alpAtltA manohArl trividhA tattvalochanA | 
amAyApatirbhrUbhrAntih pAnchajanyadharo agrajA || 126 || 

atitaptah kAmataptA mAyAmohavivarjitah | 

AryA putrlshvarah sthANuh krushAnusthA jalAluptah || 127 || 

vAruNI madirAmatto mAmsapremadigambarA | 
antarastho dehasiddhA kAIAnalasurAdripah || 128 || 

AkAshavAhinl devah kAkinlsho digambarl | 
kAkachanchupuTamadhuharo gaganamAbdhipA || 129 || 

mudrAhArl mahAmudrA mlnapo mlnabhakshiNI | 
shAkinl shivanAtheshah kAkordhveshl sadAshivah || 130 || 

kamalA kaNThakamalah sthAyukah premanAyikA | 
mruNAIamAIAdhArl cha mruNAIamAIAmAlinl || 131 || 

anAdinidhanA tArA durgatArA niraksharA | 
sarvAksharA sarvavarNA sarvamantrAkshamAlikA || 132 || 

Anandabhairavo nllakaNTho brahmANDamaNDitah | 
shivo vishveshvaro anantah sarvAtlto niranjanah || 133 || 

iti te kathitam nAtha trailokyasAramangalam | 
bhuvanamangalam nAma mahApAtakanAshanam || 134 || 

asya prapaThane api cha yatphalam labhate narah | 
tatsarvam kathitum nAlam koTivarshashatairapi || 135 || 

tathApi tava yatnena phalam shruNu dayArNava | 
rAjadvAre nadltlre sangrAme vijane anale || 136 || 

shllnyAgAre nirjane vA ghorAndhakArarAtrike | 
chatushTaye shmashAne vA paThitvA shoDashe dale || 137 

raktAmbhojaih pUjayitvA manasA kAmachintayan | 
ghrutAktairjuhuyAnnityam nAma pratyekamuccharan || 138 | 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


10 


mUlamantreNa puTitamAjyam vahnou samarpayet | 
antare svasukhe homah sarvasiddhisukhapradah || 139 || 

sadyomadhuyutairmAsaih susukhe mantramuccharan | 
pratyekam nAmapuTitam hutvA punarmukhAmbuje || 140 || 

kuNDallrasajihvAyAm jlvanmukto bhavennarah | 
dhrutvA vApi paThitvA vA stutvA vA vidhinA prabho || 141 || 

mahArudro bhavetsAkshAnmama dehAnvito bhavet } 
yogi gyAnl bhavet siddhah sArasanketadarshakah || 142 || 

aparAjitah sarvaloke kimanyat phalasAdhanam | 

dhrutvA rAjatvamApnoti kaNThe pruthvlshvaro bhavet || 1 43 || 

dakshahaste tathA dhrutvA dhanavAn guNavAna bhavet | 
akAlamrutyuharaNam sarvavyAdhinivAraNam || 144 || 

hutvA rAjendranAthashcha mahAvAgml sadA abhayah | 
sarveshAm mathanam krutvA gaNesho mama kArtlkah || 145 || 

devanAmadhipo bhlltvA sarvagyo bhavati prabho | 
yathA tathA mahAyogl bhramatyeva na samshayah || 146 || 

prAtahkAle paThed yastu mastake stutidhArakah | 
jalastambham karotyeva rasastambham tathaiva cha || 147 || 

rAjyastambham narastambham vlryastambham tathaiva cha | 
vidyAstambham sukhastambham kshetrastambham tathaiva cha || 148 

rAjastambham dhanastambham grAmastambham tathaiva cha | 
madhyAnhe cha paThed yastu vahnistambham karotyapi || 149 || 

kAlastambham vayahstambham shvAsastambham tathaiva cha | 
rasastambham vAyustambham bAhustambham karotyapi || 150 || 

sAyAhne cha paThed yastu kaNThodare cha dhArayan | 
mantrastambham shilAstambham shAstrastambham karotyapi || 151 || 

hiraNyarajatastambham vajrastambham tathaiva cha | 
akAlatvAdisamstambham vAtastambham karotyapi || 152 || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


11 


pAradastambhanam shilpakalpanA gyAnastambhanam | 

Asanastambhanam vyAdhistambhanam bandhanam ripoh || 153 || 

shaTpadmastambhanam krutvAyogl bhavati nishchitam | 
vandhyA nArl labhet putram sundaram sumanoharam || 154 || 

bhrashTo manushyo rAjendrah kimanye sAdhavo janAh | 
shravaNAnmakare lagne chitrAyoge cha parvaNi || 155 || 

hiraNyayoge vAyavyAm likhitvA mAghamAsake | 
vaishAkhe rAjayoge vA rohiNyAkhyA visheshatah || 156 || 

shrlmadbhuvanamangalam nAma yashodAtru bhaved dhruvam | 
jAyante rAjavallabhA amarAh khecharA likhanena || 157 || 

dharmArthakAmamoksham cha prApnuvanti cha pAThakAh | 
klrtirAtmadrushTipAtam labhate nAtra samshayah || 158 || 

|| iti shrlrudrayAmale uttaratantre bhairavIbhairavasamvAde shAkinlsadAshivastavana 
mangalAshTottarasahasranAma sampUrNam || 


Shri Shiva Parvati Sahasranama Stotram vl 
www.bharatiweb.com 


12